Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę za pośrednictwem Sklepu.
  • Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 k.c.
  • Kodeks cywilny (k.c.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
  • Odnotowanie płatności – zaksięgowanie płatności na koncie bankowym lub koncie PayPal Sprzedawcy.
  • Opis – oznacza opis Produktu lub usługi umieszczony na stronie http://fdomes.com.
  • Produkt – produkt lub usługa wchodząca w skład oferty dostępnej na stronie http://fdomes.com.
  • Regulamin – niniejszy regulamin zakupów w sklepie internetowym.
  • Sklep – serwis internetowy umożliwiający składanie zamówień, dostępny pod adresem http://fdomes.com.
  • Sprzedawca – The Freegroup Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Targ Rybny 1/1, 70-542 Szczecin, POLSKA – zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389253, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 
27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  • Własność intelektualna – patenty, zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe, prawa do tekstów i grafik zamieszczonych na stronie, know-how, nazwy domen, i inne prawa własności intelektualnej poddane ochronie prawnej.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień 
w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży.
 4. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 5. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sprzedawcę towarów.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 
i jego akceptacja.
 4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Użytkownika.
 5. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce internetowej.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  • nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  • korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego;
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodny z postanowieniami Regulaminu.

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie zgodnie z procedurą opisaną 
w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może złożyć zamówienie po uprzedniej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich rodzaju, rozmiarów oraz ilości poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj produkt 
do koszyka”.
 4. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Złóż zamówienie”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
 5. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 7. Za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient będzie informowany o rozpoczęciu kolejnych faz realizacji zamówienia:
  • potwierdzeniu zamówienia,
  • odnotowaniu płatności,
  • rozpoczęciu realizacji zamówienia,
  • wysyłce produktu na wskazany przez Klienta adres.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek nieścisłości lub błędów 
w potwierdzeniu zamówienia Klient powinien niezwłocznie po jego otrzymaniu skontaktować się ze Sprzedawcą celem poprawienia błędów lub wyjaśnienia nieporozumienia przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowości 
w zamówieniu, o których mowa w ust. 8, w szczególności za wynikłe z tego faktu opóźnienia w realizacji zamówienia.
 10. Z chwilą przekazania potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.

Ceny i formy płatności

 1. Informacja o cenie zakupu produktu podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu potwierdzenia przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Produktów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia.
 2. W trakcie składania zamówienia Klient określa formę płatności za zamówiony towar.
 3. Klient dokonuje wyboru spośród następujących form płatności:
  • bezpośredni przelew bankowy,
  • płatność za pośrednictwem serwisu PayPal.
 4. Płatność za pośrednictwem bezpośredniego przelewu bankowego dokonywana jest na konto Sprzedawcy w Banku Zachodnim WBK S.A., numer konta: PL 59 1500 1722 1217 2010 0943 0000, IBAN: PL 59 1500 1722 1217 2010 0943 0000, BIC: KRDBPLPW.
 5. W tytule przelewu należy wpisać numer ID zamówienia, znajdujący się w potwierdzeniu zamówienia.
 6. W przypadku niewskazania w tytule przelewu numeru ID zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrotu wpłaconej kwoty na konto nadawcy po potrąceniu wiążących się z tym kosztów, zgodne z taryfą opłat i prowizji obowiązującą dla rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, w dniu złożenia przez Sprzedawcę dyspozycji przelewu.
 7. Warunki korzystania z serwisu PayPal określa umowa z użytkownikiem usługi PayPal.
 8. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku nie dokonania płatności w terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia.
 9. Klienci posiadający numer VAT UE, podając go w formularzu zamówienia, otrzymują prawo do zwolnienia z należnego podatku w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), pod warunkiem, że krajem rejestracji ich podmiotu jest jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa i odbiór towaru

 1. Koszty przesyłki Produktów ponosi Klient.
 2. Opłaty za przesyłkę Produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
 3. Miejscem dostawy jest adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia.
 4. W przypadku, gdy wydanie przedmiotu zamówienia przez Sprzedawcę nie nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, Klient może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania Produktów, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 5. Za wydanie Produktów uważa się wydanie Produktów firmie przewozowej.
 6. Przewidywany czas dostawy od chwili wysyłki Produktów przez Sprzedawcę do momentu dostarczenia jej na adres wskazany przez Klienta nie powinien przekroczyć 7 Dni roboczych.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy firmy przewozowej.
 8. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie swoich zobowiązań jeśli takie opóźnienie lub brak możliwości realizacji zamówienia spowodowane jest siłą wyższą i zdarzeniami pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w szczególności takich jak strajk pracowników firm trzecich, akty terrorystyczne, wojny, katastrofy naturalne, trudne warunki pogodowe, nieprzewidywane zakłócenia produkcji lub transportu dostawców.
 9. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez firmę przewozową, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez odbiorcę 
i kuriera.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Klienta braków w przesyłce lub innych niezgodności Produktów z zamówieniem, powinien on bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@fdomes.com.
 11. Sprzedawca poinformuje Klienta o procedurze wymiany, naprawy lub zwrotu produktu 
w zależności od zaistniałych okoliczności.

Gwarancja satysfakcji/odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu Dni roboczych licząc od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może jednakże wygasnąć wcześniej, aniżeli po upływie dziesięciu dni od dnia wydania Klientowi Produktów.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony 
z wszelkich zobowiązań.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odesłać dostarczone Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną a Sprzedawca zwraca na rachunek bankowy Klienta, należność za zwrócone zamówienie. Zwrot tego, co strony wzajemnie sobie świadczyły, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.
 5. Jeśli Produkty zostały już wysłane lub dostarczone Sprzedawca przekaże Klientowi adres 
i numer zwrotu, które muszą być wyraźne zaznaczone na dokumentach przewozowych.
 6. Klient odpowiada za właściwy pakunek i zabezpieczenie Produktów oraz ponosi odpowiedzialność wszelkie szkody poniesione przez Sprzedawcę w związku 
z niedochowaniem przez Klienta obowiązków w tym zakresie.
 7. Koszty transportu zwracanych Produktów (wyłącznie w pierwszą stronę) ponosi Sprzedawca. Zostaną one przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu umowy.
 8. Koszty transportu zwracanych Produktów w drugą stronę ponosi Klient.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w tym zakresie wynikłe z nie otrzymania w ww. terminie informacji o rachunku bankowym, na który ma być dokonany zwrot kosztów transportu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Reklamacje i zwroty

 1. Produkty prezentowane w Sklepie są nowe i oryginalne.
 2. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być przedmiotem reklamacji z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wadę fizyczną lub prawną.
 3. Termin realizacji przez Sprzedawcę obowiązków określonych odpowiednimi przepisami prawa uzależniony jest od właściwości Produktu oraz rodzaju niezgodności Produktu 
z umową.

Gwarancja i usługi

 1. Produkty prezentowane w Sklepie są nowe i oryginalne.
 2. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w dokumencie gwarancyjnym Produktu, w okresie obowiązywania gwarancji Sprzedawca dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych elementów zwracając Klientowi koszty związane z ich przesyłką.
 3. Sprzedawca oferuje możliwość płatnej wymiany lub naprawy uszkodzonych elementów po upływie okresu gwarancji. Koszty z tym związane, przewidywany czas realizacji oraz inne warunki zostaną indywidualnie uzgodnione przez Klienta i Sprzedawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem niewłaściwego przechowywania, transportu i montażu Produktów przez firmy niezwiązane ze Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca udostępnia możliwość bezpłatnej rozmowy telefonicznej lub korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z ekspertem, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące specyfikacji Produktów i realizacji zamówień. Konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00 czasu środkowoeuropejskiego, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia w odpowiedzi lub konieczności przeniesienia rozmowy telefonicznej na inny termin. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie opłaty telefoniczne w kontaktach z konsultantem.
 6. Za dodatkową opłatą Sprzedawca udostępnia możliwość przeprowadzenia szkolenia w dziedzinach montażu i właściwego obchodzenia się z oferowanymi Produktami. Sprzedawca jednocześnie zastrzega, że szkolenie nie stanowi usługi montażu produktu, a jedynie merytoryczne wsparcie w montażu wykonywanym przez Klienta lub osoby trzecie.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych 
jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu:
  • prawidłowej realizacji zamówień, w szczególności firmom przewozowym,
  • dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, w szczególności kancelariom prawnym.

Pliki cookie

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookie do obserwacji sposobów użytkowania Sklepu. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
  • cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  • cookies trwałe – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony fdomes.com,
  • cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika.
 2. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:
  dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. Użytkownik ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup produktów oferowanych w Sklepie. Sprzedawca umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani 
o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 2. Sprzedawca jest właścicielem lub jest uprawniony do wykorzystywania wszelkich zdjęć, grafik i tekstów znajdujących się na stronie Sklepu. Zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania zdjęć, grafik, w tym znaków towarowych i tekstów należących do Sprzedawcy bez jego wyraźnej zgody na piśmie.
 3. Nabycie Produktu nie oznacza nabycia przez Klienta praw Własności intelektualnej do Produktu. Sprzedaż kopii Produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest zabronione i wiąże się z groźbą poniesienia konsekwencji prawnych z tytułu naruszenia przysługujących Sprzedawcy praw Własności intelektualnych do projektu i zastosowanych w nim rozwiązań.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 5. Do umowy zawartej pomiędzy Klientem i Sprzedawcą ma zastosowanie prawo polskie i wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości produktów 
w ofercie Sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów 
do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jak 
i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 Października, 2014 roku.